Verksamhets- och industribuller – emissionsmätningar


Buller är ett utbrett hälso- och miljöproblem och industrier och verksamheter kan orsaka en del störande ljud. Riktvärdena för industribuller gäller allt buller som kommer från verksamheten; från processen, bullerstörning från ventilations aggregat, fläktar, lastkajer och andra transport relaterade aktiviteter inom området. Till verksamhets buller räknas även utrustning som alstrar buller då annan verksamhet ej bedrivs, exempelvis fläktar och annan kylanordning.

Störningsupplevelsen från industribuller beror till stor del på vilken källa det är, ljudets karaktär och vilken tid på dygnet som exponeringen sker. Industribuller är betydligt mer varierande i både innehåll och över tid än trafikbuller.

De flesta tillståndspliktiga anläggningar har därför villkor för buller i sina tillstånd. Tillstånden gäller bullernivåer vid närliggande bostäder eller skolor. Riktvärdena avser verksamhet för hela dag-, kvälls- respektive nattperioder.
I de fall verksamhet pågår endast del av en period bör den ekvivalenta ljudnivån beräknas för den tid under vilken verksamheten pågår.

Den kunskap som finns beskriver att hälsopåverkan av industribuller är jämförbar med trafikbuller så länge dess karaktär inte innehåller återkommande inslag exempelvis slagljud, gnissel, tonalt ljud och låga frekvenser.

  • FRISK Miljöpartner har både juridiska och tekniska kunskaper för att kartlägga och hjälpa er kartlägga ert verksamhetsbuller, både inför tillståndsansökan som inför eran periodiska besiktning – egenkontroll. Samt så bistår vi med både tolkning av lagar och kommunikation från myndigheter för att ni ska kunna lägga tiden på eran kärnverksamhet.
  • Den ljudnivåmätare vi använder uppfyller kraven för typ 1 instrument som finns angivna i IEC 61672-1 och kalibreras mot kalibrator med spårbarhet.
  • Vi erbjuder även tjänster inom reducering av industribuller för att klara de gränsvärden som finns.
  • Vi kan även rådgöra vi behov när avsteg från riktvärden kan antas och vad aktuella lagar och vägledningar innebär i praktiken.
  • Vi kartlägger erat industribuller och följer upp med en rapport som fyller myndigheternas krav.
  • Vi håller koll på tiden när det är dags för nästa mätning, ännu en sak ni slipper följa upp.

KONTAKTA OSS

Har du frågor kring våra tjänster och utbildningar?
Behöver du komma i kontakt med oss angående vårt utbud, eller har andra tankar och funderingar kring hur vi kan hjälpa dig?

Välkommen att kontakta oss via formuläret här bredvid, eller på:

kontakt@friskmiljopartner.com

010-168 97 98

© Copyright - FRISK Miljöpartner