Utbildning & Inspiration


Våra utbildare är både kursledare och konsulter med bred erfarenhet av arbetsmiljöarbete hos kunder inom olika branscher . Vi skräddarsyr givetvis även utbildningar utefter era specifika behov och önskemål. Samtliga utbildningar kan ges på både svenska och engelska.

Vi är ackrediterade att registrera kursdeltagare i ID06-Kompetensdatabas, ta kontakt med oss innan kursstart så att vi får de uppgifter som krävs för att registrera kursen på deltagarnas ID06 kort.


BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare

Målgrupp

Byggherrar, som i utgångsläget har det yttersta ansvaret för arbetsmiljö samordningen. Projektörer, projektledare, entreprenörer med flera som kommer att ha uppgifter som BAS-P och BAS-U.

Kursen Bas P Bas U vänder sig i första hand till dig som vill verka i rollen som byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P & BAS-U).
Arbetsmiljöverkets avsikt med BAS är att den som beställer en entreprenad ska påbörja en arbetsmiljöplan som överlämnas till den som ska utföra entreprenaden.

Den som ska utföra entreprenaden övertar den påbörjade arbetsmiljöplanen och slutligen kompletterar den med de risker som utföraren (entreprenören) känner till.
En byggarbetsmiljösamordnare är en person som gör riskbedömningar på en byggarbetsplats med utgångspunkt från sin kunskap om vilka slags olyckor och vilka arbetssjukdomar som förekommer i branschen.
Vid varje bygg-, anläggning- och installationsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Byggherren utser byggarbetsmiljösamordnaren.

Byggherren kan överlåta hela sitt ansvar och alla sina arbetsuppgifter avseende arbetsmiljön till en uppdragstagare, en total- eller utförande entreprenör. Förutsättningen är att uppdraget utförs självständigt och att det finns ett skriftligt avtal om ansvars överlåtelsen.
Kursen lägger vikt vid hur du praktiskt arbetar för att vara en god BAS utifrån olika risker och arbetsmiljö situationer med hjälp av praktiska övningar och rättsfall från byggnads- och anläggningsarbete.

Som utbildare följer vi Arbetsmiljöverkets rekommendationer på utbildnings upplägg och med denna kurs får du rätt kompetens under handledning av våra erfarna utbildare.

I kursen ingår en omfattande föreläsnings dokumentation, praktiska case och checklistor, samt en sammanställning av aktuella regler som styr byggnads-, installations- och anläggningsprojekt.

Vid godkänt resultat får du ett intyg på dokumenterad kunskap för en byggarbetsmiljösamordnare BAS-U och BAS-P, enligt kraven AFS 1999:3 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.

FRISK Miljöpartner AB är ackrediterade av ID06 och du kan registrera dina kurser smidigt och snabbt via oss. Detta ingår självklart i priset på varje kurs.

Krav på utbildad BAS

Arbetsmiljöverket kräver att den som ska jobba som byggarbetsmiljösamordnare (BAS) måste vara utbildad. En BAS måste dessutom kunna styrka sin erfarenhet och kompetens.
Enligt arbetsmiljölagen är det byggherrens skyldighet att utse en särskild BAS för att leda arbetsmiljöarbetet under hela byggprocessen. Från planering och projektering (BAS-P) till färdigt utförande (BAS-U). Det gäller vid alla bygg- och anläggningsarbeten inklusive fastighetsunderhåll.

Kursmål

Efter kursen är deltagaren väl utbildad inom hur arbetsmiljöfrågor ska styras i ett byggprojekt. Du vet vilka risker som är vanliga och hur de kan förhindras. Du kan på egen hand genomföra riskanalyser och upprätta arbetsmiljöplaner. BAS-P och BAS-U är två olika roller och har olika uppgifter men de har samma föreskrifter att arbeta efter. Därför det viktigt att de har vetskap om varandras roller. Vi går igenom båda rollerna på denna utbildning.

Kursinnehåll

• Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen
• Samtliga Arbetsmiljö föreskrifter som en BAS-P och BAS-U ska ha god kännedom om enligt AFS 1999:3
• Roller och ansvar – arbetsgivaren, beställaren och byggarbetsmiljösamordnaren
• Statistik över arbetsmiljö olyckor och sjukdomar i byggbranschen
• Tips hur du ska planera ditt arbete som byggarbetsmiljösamordnare
• Praktisk hantering till exempel att ta fram riskanalyser, upprätta en arbetsmiljöplan och gå skyddsronder, planera arbetsplatsens utformning, hur man undviker ergonomiska risker och arbetar aktivt för att förhindra olycksfall, sjukdomar och belastningsskador.
• Skriftligt prov

Tidsåtgång: 1 dag

En snabb defibrillering med hjärtstartare under de första minuterna är avgörande om en person med hjärtstopp ska överleva. Genomför du HLR samt har möjlighet att skicka en stöt genom hjärtat inom 3 minuter, så överlever ca 70% av de som drabbats av ett hjärtstopp.
Vill man som arbetsgivare ha en trygg arbetsplats genom att följa Arbetsmiljöverkets riktlinjer, bör tillräckligt många anställda ges möjligheten att gå regelbunden HLR-utbildning. För hjärtstartare finns inga krav på HLR-kurs, men det är en självklarhet för många att se till att se till att flertalet vet hur den ska användas i ett skarpt läge.

Utbildningen hålls av våra egna instruktörer godkända av HLR-rådet. Efter genomförd utbildning får varje deltagare ett diplom. Ett diplom kan även utfärdas till företaget att hänga upp på arbetsplatsen.
Vi kommer till er och övar i eran egen arbetsmiljö. Ge de anställda möjligheten att rädda livet på en kollega, familjemedlem eller en kund genom:

Att alla går HLR-kurs regelbundet
Att ni säkerställer snabb tillgång till hjärtstartaren samt
Att det finns rutiner för underhåll av hjärtstartare

I utbildningen Vuxen HLR med hjärtstartare får kursdeltagarna kunskaper och träning i HLR samt hur man hanterar en hjärtstartare. Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment med övningsdockor och övningshjärtstartare, samt hur man ska agera vid ett luftvägs stopp. Inga förkunskaper krävs för att delta i kursen.

Utbildningens innehåll

Introduktion till hjärt- och lungräddning (HLR)
Praktiska övningar i HLR
Livräddning vid luftvägsstopp
Introduktion av hjärtstartare
Praktiska övningar med hjärtstartare samt realistiska scenario övningar
Förstå sambandet mellan och vikten av kvalitativ HLR och användning av en hjärtstartare för att rädda liv
Tidsåtgång: ca 2 timmar

Antal deltagare: max 12 personer

Vår utbildning Bättre Arbetsmiljö ger dig grundläggande kunskaper som du behöver för att kunna förbättra säkerhet och trivsel på arbetsplatsen. Vi går igenom hur du identifierar och hanterar risker i arbetsmiljön och du får god kännedom om gällande föreskrifter. För att bättre förstå våra svenska regler och föreskrifter, så nuddar vi vid sambandet både på EU- och internationell nivå.

Vi går igenom förebyggande arbetsmetoder och hur en handlingsplan ska se ut, sambandet mellan bra arbetsmiljö, positiv säkerhetskultur och påverkan på verksamhetens resultat. Bättre arbetsmiljö har till syfte att ge chefer, skyddsombud och fackliga företrädare trygghet i att upptäcka och hantera risker, arbeta proaktivt och finna hur och var man hittar information för att fördjupa sig i ämnet.

Målet med utbildningen Bättre arbetsmiljö (BAM)

Efter avslutad utbildning kommer du:

 • Besitta grundläggande arbetsmiljökunskaper.
 • Förstå din roll och uppgift samt kunna samverka i arbetsmiljöfrågor.
 • Kunna undersöka och bedöma risker samt arbeta förebyggande.
 • Tänka ”Friskt” i arbetsmiljöarbetet, öga för Människan, Tekniken och Organisationen (MTO).
 • Se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.
 • Söka information för att praktiskt tillämpa kunskaperna i det dagliga arbetsmiljöarbetet för att bidra till en Friskare arbetsmiljö.

Innehåll

Uppdelningen på de olika dagarna:

Dag 1 – Samverkan, regler och roller

 • Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöföreskrifter och SAM
 • Ergonomi på kontor och vid manuell hantering, handintensivt arbete samt arbete hemifrån

Dag 2 – Upptäcka, riskbedöma och hantera risker

 • Fysiska arbetsmiljörisker (inkl. kemikaliehantering, buller, vibrationer, belysning, inomhusklimat)
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö

Dag 3 – Utveckling och förändring mot en Frisk arbetsplats

 • Ledarskap och organisation
 • Hälsa och livsstil kopplat till arbetsmiljö
 • Stresshantering och kognitiv ergonomi

Tidsåtgång: Tre dagar

Här har vi en utbildning som riktar sig till chefer, skyddsombud, företagsledning.

Om dina arbetsuppgifter innebär arbete med eller ansvar för arbetsmiljöfrågor är den här utbildningen viktig för dig. Arbetsmiljölagen (AML) ställer krav på att alla arbetsgivare ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete mot ohälsa och olyckor och att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt.

Oavsett vilken roll du har behöver du kunna tolka kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och kunna hantera dem i din dagliga verksamhet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att fortlöpande identifiera, bedöma och åtgärda de risker som finns på arbetsplatsen samt att följa upp att åtgärderna har genomförts. Detta är viktigt för att säkerställa att ingen drabbas av olycksfall och /eller av ohälsa. Det gäller att även kontrollera att riskerna som åtgärdats har försvunnit eller minimerats, långsiktigt och identifiera de rådande kontrollmetoderna.

Denna utbildning är för dig som behöver veta mer om hur ditt företag ska undersöka, riskbedöma, åtgärda, kontrollera och dokumentera på ett sätt som gynnar verksamheten och skapar en god arbetsmiljö.

Vi varvar föreläsningar med övningar, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Efter avslutad kurs ska du känna att du förstår och kan omsätta AFS 2001:1 i praktiken.

Målsättning med kursen:

 • Förstå vikten av samverkan när det kommer till arbetsmiljöarbete
 • Förstå hur reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete kan tolkas och hanteras i praktiken för att förebygga fysiska, organisatoriska och sociala risker i arbetsmiljön
 • Ha god insikt om uppgiftsfördelning, roller och samverkan
 • Ha kunskaper och konkreta metoder, modeller och verktyg för att komma igång med verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Veta vilka krav som ställs på arbetsgivare när det gäller att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Ha kännedom om skillnaden mellan ett förebyggande arbetsmiljöansvar och straffansvar enligt arbetsmiljölagen
 • Förstå värdet, effekten och vinsten av ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete

Tidsåtgång: Heldag

Enligt kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete så ska alla företag riskbedöma den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Föreskrift (AFS 2015:4) reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Men gör man det rätt så är fördelarna många!

För mycket att göra på jobbet, frågor som stress, trygghet, obekväma arbetstider eller dålig stämning bland medarbetarna påverkar klimatet på arbetsplatsen och står i relation till hur arbetet är organiserat. Därför är det arbetsgivarens skyldighet att se till att organisationen främjar  så att de anställda trivs och mår bra.

Under utbildningen går vi bland annat igenom; arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Syftet med utbildningen är att ni ska undersöka, riskbedöma och kontrollera effekten av arbetsmiljöriskerna i er verksamhet. Vi lär dig hur detta ska gå till på dessa områden. Utbildningen är baserad på de krav som ställs i Arbetsmiljölagen, samt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö.

Denna utbildning är för chefer, platsledare, skyddsombud och fackliga företrädare. Samt övriga som har behov av kunskaperna.

Tidsåtgång: Heldag.

Trygg som skyddsombud

Alla arbetsplatser med fler än fyra anställda ska ha ett skyddsombud. Skyddsombudet är arbetstagarnas företrädare inom arbetsmiljöfrågor och denne verkar på hela arbetsstället. På stora arbetsplatser kan det finnas flera skyddsombud och då ska en person utses till huvudskyddsombud

Arbetsgivaren och facket har ett gemensamt ansvar för att det nya skyddsombudet får den utbildning han eller hon behöver för att klara sina uppgifter.

Denna utbildning är för dig som vill vara trygg i rollen som skyddsombud/arbetsmiljöombud och utbildningen specifikt fokuserar specifikt på rollen och uppdraget. Kursen fokuserar på rollens uppgifter, rättigheter och skyldigheter i relation till både arbetsgivaren och facket. Du får även träna på att identifiera risker och öva dig i att arbeta förebyggande.

Vi varvar allt från teoretisk föreläsning till praktiska gruppövningar och exemplifierar konkreta modeller och avslutar med reflektion vid slutet av dagen.

Kursen behandlar:

 • Rollen som skyddsombud.
 • Skyddsombudets arbetsuppgifter, rättigheter och skyldigheter.
 • Syftet med samverkan mellan skyddsombud och arbetsgivare.
 • Skyddsombudets rättsliga möjligheter att påverka och förändra brister i arbetsmiljön.
 • Riskbedömning
 • Skyddsombudets rättigheter att delta i planeringen.
 • Skyddsombudets rättigheter till utbildning, lön och ledighet.
 • Innebörden i ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Arbetsmiljöverkets syfte hur de arbetar för att hälsofrämjande arbetsmiljöarbete

Tidsåtgång: en heldag.

En obligatorisk grundutbildning för alla som aktivt hanterar, eller leder personal som exponeras för följande allergiframkallande produkter:

• Diisocyanater
• Epoxiplastkomponenter
• Organiska syraanhydrider
• Formaldehydhartser
• Metaakrylater märkta med H317 eller H334
• Akrylater märkta med H317 eller H334
• Arbete som frisätter isocyanater eller formaldehyd
• Etyl-2-cyanoakrylat och metyl-2-cyanoakrylat om arbetet sammanlagt pågår mer än 30 minuter per vecka.

Utbildningen baseras på föreskriften Kemiska Arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) och målsättningen är att deltagarna ska kunna riskbedöma hantering av kemiska produkter på egen hand efter utbildningen. I övningsuppgifterna arbetar vi med de säkerhetsdatablad gällande de kemikalier ni arbetar med dagligen.

Vi lär även ut var man finner information om riskerna med en kemisk produkt och hur produkten ska hanteras och lagras. Vi varvar föreläsningar med gruppövningar, diskuterar hur en kemisk produkt riskbedöms och vilka åtgärder som ska prioriteras.

Kursen innehåller:

 • Kunskaper om de kemiska produkter som hanteras
 • Grundläggande kunskaper om kemiska risker
 • ha kännedom om lagstiftning som berör kemiska produkter (inkl REACH och CLP)
 • Genomgång av de moment i hanteringen som kan vara riskfyllda
 • Vad som händer vid bearbetning och termisk nedbrytning
 • Effekter från kortvarig och långvarig exponering. Permanenta skador och övergående effekter.
 • Vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för ett säkert arbete
 • ha kunskaper om hur man riskbedömer exponering för kemiska riskkällor på arbetsplatsen enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vi varvar interaktiva övningar med att hitta information i säkerhetsdatablad, prioritera åtgärder och riskbedöma hanteringen av en kemisk produkt.

Efter genomförd kurs utfärdas ett intyg som är giltigt i 5 år efter utfärdande.

Tidsåtgång: 3 timmar.

Vilka inriktningar finns för utbildningen?

• Verkstad – Anpassad mot personer som jobbar inom fordonsbranschen
• Bygg – Riktad mot personer som jobbar inom byggindustrin
• Industri – Riktat mot personer som jobbar inom industrin
• Ögon/Nagel – Riktat mot personer som jobbar med ögonfrans- och nagelförlängning

Belastningsergonomi

Handlar om att optimera samspelet mellan människa, teknik och organisation. Att arbetet ska fungera effektivt samt bli hållbart i längden utan risk för skador och besvär.

Vi går igenom grunderna från Arbetsmiljöföreskriften 2012:2 gällande Belastningsergonomi samt pratar om hur vi tillsammans skapar en Frisk arbetsmiljö. Vi tittar närmare på vilka krav som finns gällande riskbedömningar, lämpliga modeller att använda samt möjliga åtgärder för att minska belastningsergonomiska risker. Vi går också igenom hur varje medarbetare kan ta eget ansvar för sin hälsa på arbetet genom lämpliga arbetsställningar, arbetsteknik vid manuell hantering och repetitivt arbete.

Tidsåtgång: 1,5 timme

Ergonomi på kontoret

Belastningsrelaterade besvär i nacke, axlar och armar är vanligt bland kontorsarbetare. Nu när fler och fler arbetar hemifrån och ofta på bärbara datorer ser vi en tendens till ökade besvär då variations möjligheter minskar och vi ofta hamnar i statiska ofördelaktiga arbetsställningar. Även besvär relaterade till stress, huvudvärk och ögonbesvär ökar i populationen. Vi hjälper er att förstå bakgrunden och hur ni kan förebygga besvär utifrån ett helhetsperspektiv. Ni får tips om fördelaktiga arbetsställningar och specifika råd gällande er arbetsmiljö på kontoret och hemma. Vi delar checklistor för riskbedömning av hemmakontoret samt underlag för att utföra ronder på kontor.

Tidsåtgång: 1,5 timme

Vi erbjuder skräddarsydda kurser för att identifiera och kartlägga risker i arbetsmiljön. Ni får verktyg för att bedöma risker och metoder för att planera kontrollåtgärder i syfte att minimera dessa risker.

Vi utbildar kursdeltagare i:

– Gällande föreskrifter relevanta för eran verksamhet
– Metoder för att identifiera & kartlägga risker

– Verktyg för riskbedömning av buller, vibration, kemikalier, ventilation och belysning

-Risker i hemarbetet

– Grundläggande kunskaper i att tolka och använda en riskmatris

Denna kurs:

– Anpassas för att passa era specifika behov
– Utbildar anställda i processen för riskbedömning

Tidsåtgång:  Tre timmar

Kursen riktar sig till chefer, platschefer, arbetsmiljöansvariga, skyddsombud och anställda som vill förstå effekterna av exponering för buller/vibrationer samt vad föreskrifterna reglerar.

Det inträffar att vi gör buller och vibrationsmätningar där uppmätta nivåer överstiger gräns- och insatsvärden. Både buller och vibrationer från arbetsutrustning är ett återkommande problem på många arbetsplatser. Här beskriver vi bland annat när buller och vibrationer kan vara skadliga och vilka åtgärder som kan bli nödvändiga samt hur man skyddar sig bäst.

Föreskrifterna reglerar att om när buller eller vibrationsnivåerna du som arbetstagare utsätts för är lika med eller överstiger något av de undre insatsvärderna som anges i bullerföreskrifterna, är din arbetsgivare skyldig att informera och utbilda dig om gränsvärden, riskerna och åtgärder för att minska exponering mot både vibrationer och buller.

Tidsåtgång: 2 timmar

Utbildningen bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kvarts- och stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2). I denna utbildning varvas teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhet och den teknik som finns tillgänglig när man ska arbeta med kvartshaltigt material. Utbildningen är till för den som ska aktivt arbeta med eller leda arbeten där det det finns kvarts som bryts sönder. Då detta förekommer vid bearbetning av sten och betong så gäller kunskapskravet i princip alla inom bygganläggningsbranschen.

Enligt 22§ i AFS 2015:2 Kvarts – stendamm i arbetsmiljön, ska arbetsgivaren se till att alla som leder eller utför ett arbete som medför hantering av kvartshaltigt material har tillräckliga kunskaper om de hälsorisker som är förknippade med hantering av kvartshaltigt material samt om hur dessa risker ska förebyggas.

Kursinnehåll:

 • Vad är kvartsdamm och var förekommer det?
 • Föreskrifter och gällande regelverk
 • Begränsning av damm-nivåer
 • Risker och spridning
 • Medicinska kontroller
 • Personlig skyddsutrustning
 • Kontroll av skydd och utrustning
 • Riskbedömning och arbetsmiljö
 • Arbetsrutiner och dokumentation

Tidsåtgång: tre timmar, efter godkänt skriftligt prov erhålls intyg om genomförd kurs.

Syftet med föreläsningen är att lära ut vad stress är, hur den uppkommer och hur stressen påverkar kropp och psyke och hur du sedan kan sätta in åtgärder. Genom att aktivt förebygga osund stress i arbetslivet så gynnar det både individen, arbetsgruppen och hela verksamheten. Forskning visar dessutom att genom att börja prata om stress med kollegor så både mår vi bättre och känner oss mindre stressade.

Här ger vi er verktyg och förhållningssätt för att hantera din egen och medarbetarnas stress.

Målsättning

 • Vad är stress? Är all stress osund?
 • Hur fungerar kroppen och psyket när vi är stressade.
 • Vad triggar stressen i vardagen
 • Olika personlighetstyper
 • Arbetsorganisationens betydelse
 • Verktyg för egen stresshantering

Målgrupp: Chefer, arbetsledare, skyddsombud, HR personal, anställda

Tidsåtgång: två timmar

Här fokuserar vi på friskfaktorer som verkar hälsofrämjande i syfte att skapa ett hållbart arbetsliv. Vi jobbar hemifrån i större utsträckning än vi någonsin tidigare gjort, som följd att gränsen för privatliv och arbetsliv suddats ut; vi godkänner rapporter och reseräkningar medan vi lägger barnen, vi ska hinna löpturen på lunchen för att maximera tiden på kvällen och vi skickar mejl på söndag kväll i syfte att frigöra mer tid på måndag förmiddag. Arbetsmiljö, folkhälsa och friskvård blandas hejvilt i ena vågskålen, balanserat med stress och stressrelaterad ohälsa i den andra vågskålen.

I denna kurs tar vi sikte på de friskfaktorer och attityder som motverkar ohälsosam stress och som främjar psykisk hälsa och välbefinnande på arbetet. Med andra ord ska vi identifiera de Friska, förebyggande och hälsofrämjande faktorerna.

Denna utbildning garanterar er en friskare arbetsmiljö samt ett friskare sätt att leva

Lite ur innehållet:

 • Kartlägger stress, och orsakerna till stress
 • Stress signaler
 • Från Risk till FRISK
 • Friskfaktorer – Organisatoriska och personliga
 • Friskplanering
 • Skapa egna friskfaktorer
 • Gruppdiskussioner
 • Arbetsmaterial

Tidsåtgång: 3 timmar

I syfte att ge er en god överblick av vilka arbetsmiljöföreskrifter som gäller för eran verksamhet och att ni känner till vilka krav varje föreskrift innebär, så har vi tagit fram denna tjänst.

Förordningar, föreskrifter och ändringsföreskrifter är mycket att hantera. Frisk Miljöpartner har koll åt er och informerar löpande vilka föreskrifter och ändringar som är relevanta för er. Efter genomgång sänds sammanfattningen till er för att laddas upp i ledningssystemet.

En typisk genomgång behandlar:

 • Nya föreskrifter eller ändringar som har trätt i kraft eller är på gång de närmaste 6 månaderna
 • Ändring av eventuella gränsvärden och hur det påverkar eran verksamhet; krav på nya riskbedömningar, utbildningar eller medicinska kontroller
 • Aktuella händelser inom arbetsmiljö
 • Checklistor och tips

Tidsåtgång: 1 timme


FÖRETAGSANPASSADE UTBILDNINGAR

Alla företag är unika och har sina egna mål, utmaningar och behov av kunskap. Vi anpassar oss efter era förkunskaper, utmaningar och förväntningar för att skapa kundunika utbildningar. Våra priser tillhör branschens lägsta då ni endast betalar för arbetsmiljöspecialisten, (inga administratörer, säljare eller mellanhänder). Vi tummar inte på kvaliteten och våra priser är dessutom fasta där förberedelse, material, resor och rapporter är inräknat.

Vi brinner för arbetsmiljö och att bidra till säkrare och hälsosammare arbetsplatser och vi framför kurserna med stort engagemang och yrkesstolthet. Ses vi i era lokaler eller på Teams, på svenska eller engelska? Är ni en mindre grupp eller större sällskap?

Vi är redo när ni är, kontakta oss idag!


KONTAKTA OSS

Har du frågor kring våra tjänster och utbildningar?
Behöver du komma i kontakt med oss angående vårt utbud, eller har andra tankar och funderingar kring hur vi kan hjälpa dig?

Välkommen att kontakta oss via formuläret här bredvid, eller på:

kontakt@friskmiljopartner.com

010-168 97 98

© Copyright - FRISK Miljöpartner