Systematiskt arbetsmiljöarbete


Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras i föreskriften (AFS 2001:1), som ”arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”.

Vi gör det hanterbart att arbeta med arbetsmiljö genom att välja rätt fokusområden utefter era utmaningar och kunskaper i systematiskt arbetsmiljöarbete.

I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren och arbetstagaren ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Det är av yttersta vikt att alla anställda är engagerade och aktiva i arbetsmiljöarbetet. Medarbetarna har oftast bra kännedom om riskerna i sitt arbete och värdefulla förslag på åtgärder, och att konsultera och involvera medarbetarna ger bra förutsättningar till ett lyckat genomförande av åtgärderna.


Den juridiska grunden för arbetsmiljöarbetet är Arbetsmiljölagen. SAM föreskriften beskriver de grundläggande aktiviteterna för arbetsmiljöarbetet och sätter ramverket för strukturen och hur planeringen ska ske. Enligt arbetsmiljöföreskriften (SAM 2001:1) ska medarbetarna vara delaktiga och arbetsgivaren föra en tydlig dokumentation och ha en öppen och pågående kommunikation runt arbetsmiljöarbetet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och skall omfatta alla fysiska, organisatoriska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. De som arbetar med arbetsmiljön ska ha rätt befogenheter, resurser, kompetens och kunskap, och finns inte kunskapen inom den egna organisationen är företaget skyldiga att ta in kunskaper utifrån.

Vi hjälper er att kartlägga vilka risker ni har i er arbetsmiljö samt vilka lagkrav ni har att leva upp till. Vi bistår med yrkeshygieniska mätningar och enkätunderlag för en grundlig undersökning av era styrkor och svagheter och vad ni behöver arbeta med inför kommande årsplanering. Vi hjälper er att sätta policy och rutiner så att SAM -arbetet blir en naturlig del av verksamheten.

Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma sannolikheten för att en oönskad händelse sker, samt påverkan och konsekvensen av den oönskade händelsen, i syfte att förebygga att medarbetare drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Riskbedömning ska ske löpande, vid olyckor och vid förändring av verksamheten och den ska vara skriftlig med en tydlig gradering/ bedömning av allvarligheten för att möjliggöra en prioritering av åtgärder.

Vi hjälper er att riskbedöma och dokumentera samt riskkommunikationen till berörda parter. Genom att medarbetarna är involverade i att identifiera riskerna skapas en känsla av delaktighet och risk för olycksfall minimeras.

När vi har kartlagt och riskbedömt er arbetsmiljö så är nästa steg att planera åtgärder. Det är viktigt att ha med medarbetarnas engagemang under hela kedjan av undersökning, riskbedömning och åtgärd.

Vi hjälper er att iscensätta ett årshjul baserat på era risker och utmaningar så att era åtgärder för att förbättra arbetsmiljön blir en naturlig del i er verksamhet. Vi säkerställer att era medarbetare är delaktiga i arbetet och har alla kunskaper som behövs, samt att era ledare har klart för sig deras uppgifter, befogenheter och resurser för att uppnå en god arbetsmiljö. Det är viktigt att ledarna har den kompetensen som krävs, att de är trygga i sin roll, att det finns en tydlig uppgiftsfördelning och att samtliga upplever att de har kontroll för sitt område.

Så snart det är praktiskt möjligt ska åtgärder följas upp och utvärderas, för att intyga att riskerna åtgärdats och undersöka om kompletteringar krävs. En årlig uppföljning bör ske, med syfte att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Blev samtliga skyddsronder av som ni tänkt? Och vilka åtgärdsförslag fann ni och har de blivit åtgärdade?

I detta skede bistår vi er med undersökningar, intervjuer, workshops och samtal med ansvariga chefer samt avstämning med medarbetarna. Vi tillgodoser att det arbetsmiljöarbete som bedrivs faktiskt lever upp till kraven i SAM (AFS 2001:1). Det kan behövas tätare uppföljning än en gång om året, till exempel efter en omorganisation, efter olycksfall eller allvarliga tillbud. Vi står med bägge fötterna på jorden redo att stötta er från riskbedömning till kontroll och uppföljning av åtgärder.


Hela Tjänsteutbudet

  • Införande av och revision av arbetsmiljö-ledningssystem, systematiskt arbetsmiljöarbete, samt integrering med övriga ledningssystem, s.k. Integrated Management Systems
  • Utformning av arbetsmiljöpolicy och uppgiftsfördelning, s.k. delegering
  • Branschanpassad arbetsmiljörådgivning för fysisk arbetsmiljö för tex kontorsmiljö, industrimiljö, omvårdnadsarbete, lager, handel
  • Kartläggning, riskbedömning och åtgärdsförslag av fysisk arbetsmiljö/ hälsa
  • Tolkning av lagar, föreskrifter och anvisningar för arbetsmiljöarbetet
  • Översyn av kemikalieinnehav, tolkning av varuinformation samt tips och råd vid inköp av skyddsutrustning
  • Utbildningar och föreläsning i arbetsmiljö, hälsa, säkerhet och hållbar livsstil

KONTAKTA OSS

Har du frågor kring våra tjänster och utbildningar?
Behöver du komma i kontakt med oss angående vårt utbud, eller har andra tankar och funderingar kring hur vi kan hjälpa dig?

Välkommen att kontakta oss via formuläret här bredvid, eller på:

kontakt@friskmiljopartner.com

010-168 97 98

© Copyright - FRISK Miljöpartner