Skyddskommitte & Skyddsrond


Skyddsommittén planerar, övervakar och följer upp skyddsarbetet på en övergripande nivå. I brist av planering och samordning av roller och uppgifter, blir arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen ineffektivt. Vi ger er verktygen för att bibehålla effektiva kommittéer och skyddsronder som leder till en välfungerande arbetsmiljö,.


Skyddskommittén har en viktig roll i det systematiska arbetsmiljöarbete; kommittén planerar, övervakar och följer upp skyddsarbetet på en övergripande nivå för att bidra till en arbetsplats där människor trivs, mår bra, inte blir sjuka eller skadar sig. Enligt arbetsmiljölagen 6 kapitlet 8 § ska det finnas en skyddskommitté på en arbetsplats med minst 50 arbetstagare. En skyddskommitté ska även tillsättas på arbetsplatser med färre anställda än 50 om de anställda begär det.

Sammantaget är det viktigt att de personer som är med i skyddskommittén, eller som tillfälligt bjuds in till möten, beroende på ämne och område som ska behandlas, bidrar med expertkunskap inom just det området, som till exempel en arbetsmiljöspecialist och att de är engagerade i arbetsmiljöfrågor och har kunskaper att bidra med.

Effektivt arbete i skyddskommittén är lönsamt. Frisk Miljöpartner implementerar och effektiviserar skyddskommittéer. Vi deltar i skyddskommittéer och beroende på hur självgående de är så ger vi det stöd som krävs för ett effektivt kommittéarbete.

VÅR ROLL:

  • Informerar om syfte och ger verktyg för att upprätta en effektiv skyddskommitté med tydliga ansvarsområden
  • Ger struktur och föreslår åtgärder för att få skyddskommittén självgående

Även skyddsronden är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet som objektivt, kritiskt och systematiskt granskar;

  • Fabriken, maskinparken, utrustningen och fordonen
  • Lokalerna, arbetsplatsen, belysning, belastnings ergonomi, och arbetsmiljön
  • Medarbetarna, arbetsmetoder och beteende
  • Tillvägagångssätt, arbetstillstånd, säkra arbetsmoment

I skyddsronden deltar skyddskommittén eller andra representanter, till exempel arbetsgivarens skyddsansvariga, skyddsombud och berörda arbetstagare. Skyddsronder kan gälla både fysisk och psykosocial arbetsmiljö och ska alltid dokumenteras. I handlingsplanen ska det även stå vad som ska förbättras, när det ska ske och vem som ansvarar för det.

VÅR ROLL:

  • Möjlighet att ta en ledande och drivande roll
  • Ge information, struktur och hjälp med dokumentation
  • Bidra med checklistor, enkäter och erfarenhet beroende på bransch
  • Ge stöd och råd och föreslå åtgärder för att få skyddsronden självgående och effektiv, för att fylla sitt syfte

Ta tempen på organisationen

Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, handlar om frågor som stress, konflikter, trygghet, mobbning, balans mellan jobb och fritid och stöd från chef och kollegor, och även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska kartläggas. Vi tittar på frågor som arbetsbelastning, ledarskap, arbetsklimat och stress, konflikter, trygghet, mobbning, balans mellan jobb och fritid och stöd från chef och kollegor.

Det finns olika sätt att ta reda på hur de anställda upplever arbetet och hur de trivs. Bland annat genom medarbetar- eller utvecklingssamtal där man tar upp sådana frågor. Man kan även prata om det vid APT. och men kan även undersöka hur arbetsmiljön upplevs genom att skicka ut enkäter eller genomföra intervjuer. Detta är bra verktyg att använda sig av för att skapa sig en uppfattning hur de anställda upplever situationen, för att lättare att förändra och lägga resurser på rätt områden och uppnå resultat.

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön, men även arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa föreskrifterna och att slå larm om de upptäcker brister.

Kontakta oss för att få hjälp med eran organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Vi har ett brett nätverk med konsulter som är experter inom detta område.


KONTAKTA OSS

Har du frågor kring våra tjänster och utbildningar?
Behöver du komma i kontakt med oss angående vårt utbud, eller har andra tankar och funderingar kring hur vi kan hjälpa dig?

Välkommen att kontakta oss via formuläret här bredvid, eller på:

kontakt@friskmiljopartner.com

010-168 97 98

© Copyright - FRISK Miljöpartner