Provtagning av schaktmassor


I EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) finns en avfallshierarki. Om avfall uppstår så ska avfallet i första hand återanvändas och i andra hand återvinnas. Återanvändning och återvinning av schaktmassor är positivt, och genom att återanvända schaktmassor kan naturresurser sparas. Samtidigt finns en risk att uppgrävda massor är förorenade eller att de förorenas vid återvinningsförfarandet.

Schaktmassor betraktas så gott som alltid som ett avfall och hantering av massor regleras därför av både avfallslagstiftning och annan lagstiftning som rör miljöfarlig verksamhet. Det är beställaren av schaktjobbet som har det övergripande ansvaret och den som behöver klargöra hur massorna ska hanteras.

För att kunna återvinna massor ska det finnas ett riktigt syfte med anläggningen t.ex. vägbygge, bullervall eller utfyllnad inför en byggnation och en förutsättning för att massor ska kunna återanvändas eller återvinnas är att föroreningsgraden fastställs. Om massorna ska användas för ett anläggningssyfte, till exempel som bärlager, för utfyllnad eller som bullervall – då kräver lagstiftningen att avfallsinnehavaren tar reda på om det finns en risk med massorna och hur stor den är.

Innan gräv eller schaktarbetet påbörjas ska en bedömning ha gjorts om det finns risk för att föroreningar påträffas, vid osäkerhet om massorna är förorenade bör dock alltid provtagning ske. Även den som tar emot schaktmassor behöver veta vilka föroreningar massorna innehåller. Massor med högt förorenings innehåll ska deponeras på deponier som har tillstånd för detta, alternativt behandlas på en anläggning som har tillstånd till detta.

Oavsett om du är mottagare eller den som har massor i överskott hjälper vi till med provtagning och klassning av avfall så att ni kan fatta tekniskt möjliga, ekonomiskt rimliga och miljömässigt motiverade beslut för att undvika risk för vidare föroreningar och oväntade problem i senare skeden.

FRISK Miljöpartner är engagerade i projektets alla skeden, tar fram handlingar och sköter kontakter med relevanta myndigheter till åtgärdsförslag av förorenade massor. Varje situation och projekt är unik, ta kontakt med oss så berättar vi hur vi kan göra en skillnad för er i erat projekt!


KONTAKTA OSS

Har du frågor kring våra tjänster och utbildningar?
Behöver du komma i kontakt med oss angående vårt utbud, eller har andra tankar och funderingar kring hur vi kan hjälpa dig?

Välkommen att kontakta oss via formuläret här bredvid, eller på:

kontakt@friskmiljopartner.com

010-168 97 98

© Copyright - FRISK Miljöpartner