Kemiska arbetsmiljörisker


Flertalet arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier och/eller kemiska riskkällor och arbetsgivaren är enligt lag (AFS 2011:19), skyldig att genomföra riskbedömning för att säkerställa fullständig säkerhet vid exponering. I föreskriften specificeras kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete med avseende på kemiska risker och kemisk riskbedömning. Arbetsgivaren är skyldig att ta hjälp utifrån vid kompetensbrist inom organisationen.

För att kunna göra riskbedömning av kemikalier eller kemiska riskkällor måste du enligt lagstiftningen (AFS 2018:1), kunna avgöra om luftkvaliteten är godtagbar. En hel del ämnen är belagda med hygieniska gränsvärden och i skyldigheterna ingår bland annat att undersöka och bedöma risker, vidta riskbegränsande åtgärder, planera olycksberedskap, ta fram dokument och märka behållare och rörledningar.

Vi mäter förekomsten av biologiska och kemiska faktorer i eran arbetsmiljö, tillhandahåller utbildning i kemiska arbetsmiljörisker och rådgivning om kemikaliehantering. Vi mäter förekomst av lösningsmedel, isocyanater, kolväten, asbest, damm (ståldamm, oorganiskt och organiskt damm), svetsrök, ångor, gaser från mekanisk bearbetning eller uppvärmning för att jämföra mot hygieniska gränsvärden. Utifrån dessa värden hjälper vi er implementera säkra arbetsmetoder i en mängd olika miljöer.

VÅR ROLL:

  • Hjälpa er organisation att efterleva lagkrav
  • Begränsa och kontrollera exponeringen för kemiska agenter
  • Identifiera faror förknippade med exponering
  • Rekommendera kontrollåtgärder
  • Följa upp exponeringsnivåer efter åtgärd
  • Kemikalierapportering

ÄMNEN SOM ÄR REGLERADE:
• Ämnen som förts in på arbetsplatsen och hanteras, lagras som används för bearbetning (t.ex. råvaror, lösningsmedel, rengöring, medel, lim, hartser, färger)
• Ämnen som genereras av en process eller arbetsaktivitet (t.ex. rök från svetsning / lödning, damm från bearbetning av trä, lösningsmedel, ångor från målning, damm från stenbrott)
• Ämnen eller blandningar som framställs genom arbetsprocessen inklusive biprodukter, rester eller avfall

Vi hjälper ditt företag att följa alla föreskrifter och kontrollera exponeringsnivåerna för optimal säkerhet.


KONTAKTA OSS

Har du frågor kring våra tjänster och utbildningar?
Behöver du komma i kontakt med oss angående vårt utbud, eller har andra tankar och funderingar kring hur vi kan hjälpa dig?

Välkommen att kontakta oss via formuläret här bredvid, eller på:

kontakt@friskmiljopartner.com

010-168 97 98

© Copyright - FRISK Miljöpartner