Utredning inomhusmiljö – byggnadsrelaterad ohälsa


De vanligast förekommande symtomen som har kopplats till bristande luftkvalitet är irritation och torrhet i ögon, näsa och hals, ansiktsrodnad och torr hud samt trötthet och huvudvärk. Dessa hälsobesvär är ofta diffusa och kan förväxlas med symtom som uppstår av andra orsaker, exempelvis förkylning eller stress. Om besvären har ett tidssamband med vistelse i en särskild byggnad och försvinner eller lindras när du lämnar byggnaden så kan det vara ett tecken på att det är något i just den byggnaden som gör att du får symtom. Även lukter kan uppfattas störande, som mögellukt, lukt av fuktskadat material eller instängdhet.

Många olika faktorer i inomhusmiljön kan påverka människors hälsa. Det kan röra sig om faktorer i själva byggnadskonstruktionen eller sådant som genereras av aktiviteter i byggnaden.

FRISK Miljöpartner utför systematiska utredningar av orsaker till upplevda hälsobesvär, kopplade till innemiljön i byggnader, enligt SWESIAQ -modellen.

Vi börjar alltid med en översiktlig, inledande inventering

 • Syftet är att på kort tid och utan stora kostnader göra en översiktlig men heltäckande genomgång av alla viktiga faktorer. Vi skapar en kontaktgrupp och klargör uppdraget, för att kunna planera och utföra en inledande inventering. Inledningsvis sker arbetet förutsättningslöst med en undersökning av alla tänkbara orsaker. Här är det fördelaktigt att chef, skyddsombud och eventuell fastighetsförvaltare är representerade. Ett första besök i byggnaden genomförs och byggnadsteknisk information tas fram för att kunna göra en grundlig utredning.

Kartläggning av besvärsbeskrivning och besvärshistorik

 • Grundläggande vid utredning av byggnadsrelaterad ohälsa är att arbeta systematiskt och stegvis och tidigt i processen involvera dem som arbetar eller vistas i byggnaden. Det är viktigt att lyssna noga på de som har besvär för att inte utredningen ska hamna snett redan från början. I inventeringen ingår intervjuer med medarbetare eller enkätundersökning enligt Örebromodellen för att kartlägga de upplevda symtomen och dess koppling till arbetslokalerna. Individer som behöver kontakt för medicinsk utredning remitteras snabbt vidare för bästa vård.

Vi utesluter andra miljöfaktorer

 • Miljöfaktorer som buller, dålig belysning, termisk komfort eller dåliga arbetsställningar (belastningsergonomi) kan delvis orsaka liknande symtom som dålig luftkvalitet. Buller kan till exempel orsaka trötthet, huvudvärk, irritation, koncentrationssvårigheter. Det är viktigt att hela arbetsmiljön tas med i beaktande och att andra miljöfaktorer utesluts.

Vi bedömer luftkvalitet och utför mätningar

 • Varje innemiljöutredning innehåller en genomgång av var och en av följande viktiga grundorsaker till dålig luftkvalitet
  • Fukt i byggnadsmaterial
  • Emissioner från mikrobiell påväxt
  • Emissioner från byggnadsmaterial, inredning eller aktiviteter
  • Förorenad luft via tilluften eller okontrollerat luftläckage
  • Otillräcklig luftväxling
  • Om utredningen pekar åt något speciellt håll kan riktade luftprovtagningar eller materialanalyser bekräfta misstankarna.

Efter att utredningen är genomförd föreslås åtgärder och en skriftlig rapport tas fram i syfte att helt eliminera eller minska innemiljöproblemen till minsta möjliga.


KONTAKTA OSS

Har du frågor kring våra tjänster och utbildningar?
Behöver du komma i kontakt med oss angående vårt utbud, eller har andra tankar och funderingar kring hur vi kan hjälpa dig?

Välkommen att kontakta oss via formuläret här bredvid, eller på:

kontakt@friskmiljopartner.com

010-168 97 98

© Copyright - FRISK Miljöpartner