Fysiska Arbetsmiljörisker

Riskbedömning och Mätningar


Vi hjälper våra kunder både inventera riskerna samt bedöma farorna förhindra riskfyllda moment på er arbetsplats. När vi har kartlagt alla riskområden bedömer vi svårighetsgraden för var och en och sammanställer en fullständig riskbedömnings rapport. Vi informerar och utbildar era medarbetare om riskerna, hur de tar ansvar för sin egen hälsa och hur de kan skydda sig själva och de i sin närhet. Detta ger en positiv effekt på säkerhetskulturen då medarbetarna förstår syftet och samverkar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Genom att systematiskt bedöma riskerna och sträva efter att eliminera dem så långt det är möjligt, så minskar risken för skada och ohälsa och vi minimerar krav på medicinska kontroller och tidskrävande uppföljning. I många fall gynnas även produktiviteten och kvaliteten. På Frisk Miljöpartner säkerställer vi att eventuella risker hanteras genom korrekt implementering av relevanta kontrollåtgärder.

VÅRA RAPPORTER KOMMER:
Hjälpa erat företag att följa lagkrav och föreskrifter genom;

 • Riskinventering
 • Riskbedömning
 • Tekniska och organisatoriskt genomförbara åtgärder
 • Rutiner för uppföljning och kontroll att åtgärderna fått avsedd effekt.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller, AFS 2005:16, är arbetsgivaren ansvarig att planera, bedriva och följa upp arbeten så att det buller arbetstagarna utsätts för minskas genom att bullret elimineras vid källan, eller sänks till en så acceptabel nivå. Med buller menas ljud som är både störande och hörselskadande.

Anställda som utsätts för höga ljudnivåer är särskilt utsatta för sin hälsa och säkerhet. Hårcellerna i innerörat kan skadas av starka ljud, och desto starkare ljud, desto kortare tid behövs för att en skada ska uppstå. Ett kraftigt ljud kan till en början ge lock för örat, nedsatt hörsel och susningar eller ringningar i öronen (tinnitus). Vid upprepad exponering för starka ljud nytt kan det hända att örat inte återhämtar sig och det finns risk för en obotlig hörselnedsättning.

Buller är uttröttande och kan både påverka koncentrationen och prestationsförmågan, och reaktioner som ökad hjärtfrekvens, högre blodtryck och utsöndring av stresshormoner är också vanligt. Värt att lyfta fram är att risken för olyckor ökar, då vi får svårare att samtala samt uppfatta varningssignaler. Arbetstagare som utsätts för skadliga ljudnivåer i arbetet ska erbjudas hörselundersökningar med lämpliga intervall.

På Frisk Miljöpartner är vi specialiserade på bullermätningar, kontrollmetoder och åtgärdsförslag. Vi mäter era bullernivåer för att avgöra om det föreligger några risker för era medarbetare samt vilken åtgärd som måste vidtas om det uppmätta värdet befinner sig över gränsvärdet.

VÅR ROLL:

 • Identifiera bullerkällor
 • Mäta bullernivåer och frekvensvägning
 • Föreslå åtgärder för att sänka bullernivåer
 • Ge stöd och råd i val av hörselskydd
 • Följa upp efter åtgärder för utvärdering av insats

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer (AFS 2005:15), har arbetsgivaren en skyldighet att undersöka arbetsförhållanden och bedöma de risker som kan uppkomma till följd av exponering för vibrationer i arbetet. Vibrationer kan delas upp i hand- och armvibrationer samt helkropps vibrationer.

Hand- och arm vibrationer

Förekommer oftast i arbete med vibrerande maskiner och verktyg såsom; slip och borrmaskiner, skruv och mutterdragare eller motorsågar. Skadorna står i relation till längden av exponeringen samt vibrationsnivån och när skadorna väl uppstått är de irreversibla.

Effekterna av hand- arm vibrationer är:

Vita fingrar – visar sig genom domningar och smärttillstånd, nervskador och nedsatt känsel i händerna. Vibrationer kan även ge bestående men som muskelförsvagning och onormal bentillväxt på lederna i handen på grund av skada på skelett, nerver, ligament och senor.

Helkropp

Helkroppsvibrationer förekommer när någon står, sitter, eller ligger på ett vibrerande underlag såsom; bussar, tåg, anläggningsmaskiner, flygplan och fartyg. Vibrationerna kan också överföras till människan via byggnadsdelar där golvet satts i rörelse. Vid exponering drar musklerna ihop sig, pulsen ökar och blodtrycket stiger. Andningen blir häftigare, personen blir lättare trött och balansen kan försämras.

Effekterna av helkroppsvibrationer visar sig som besvär och smärta i ländryggen och helkroppsvibrationer uppskattas vara minst lika skadligt som stress; prestationsförmågan blir sämre, korttidsminnet försämras, finmotoriken avtar och det blir svårare att tänka logiskt. Kombinationen av vibrationer och dålig arbetsergonomi ökar kraftigt risken för skador och bestående besvär i ländrygg, nacke och skuldror.

Arbetsgivaren är skyldig att ordna medicinska kontroller för den som utsätts för skadliga vibrations nivåer i arbetet.

På Frisk Miljöpartner är vi specialiserade på vibrationsmätning, analys och lämpliga kontrollmetoder. Vi arbetar proaktivt och förebyggande för att minska exponeringen för vibrationer i ett tidigt skede, och säkerställer således att våra kunder följer relevanta bestämmelser och att fullständiga säkerhetsåtgärder följs och tillämpas.

VÅR ROLL:

 • Kartläggning av vibrationer från vibrerande verktyg och maskiner
 • Kartläggning av daglig exponering
 • Åtgärdsförslag och handlingsplaner åtgärder för att sänka vibrations nivåer från verktyg eller minska exponeringen för arbetstagarna
 • Ge stöd och råd i val av personligt skydd och dämpande åtgärder
 • Uppföljning av implementerade åtgärder för utvärdering av insats

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) ställs krav på dagsljus och möjlighet till utblick. Ljuset  anses vara en avgörande Friskfaktor för att uppnå en hälsosam arbetsplats.

På arbetet är vi beroende av ljuset, för att känna oss trygga samt för att kunna utföra arbetsuppgifterna  tillfredsställande och säkert. Svag belysning och bländande ljus kan innebära problem. Ibland sitter vi, ibland står vi upp eller arbetar i grupp, och belysningen ska anpassas och kunna regleras för varje individ. Synen blir sämre med åldern och det krävs en genomtänkt lösning för att belysning ska vara tillfredsställande för alla och inte orsaka misstag eller besvär.

Dålig belysning kan ge huvudvärk och ögonbesvär som röda ögon och suddig syn och felaktig belysning ökar dessutom riskerna för olycksfall. Sämre synskärpa och kontrastseende kan  bidra till värk i nacken, skuldrorna och ryggen för att man spänner sig och kisar.

Många faktorer påverkar syn-förhållandena på en arbetsplats, kontakta oss så reder vi ut begreppen på hur de olika faktorerna samverkar med varandra. Frisk Miljöpartner arbetar för att förebygga besvär samt risken för misstag eller olyckor, ofta med små åtgärder.

VÅR ROLL:

 • Översyn av ljuskällor och eventuella risker
 • Synergonomi- rond (se under Ergonomi avsnittet)
 • Mätning av ljusnivåer med hjälp av instrument
 • Kartläggning av besvär hos medarbetare
 • Åtgärdsförslag för att optimera ljusförhållanden i arbetsrum och gemensamhets utrymmen
 • Rekommendationer runt punktbelysning och möblering
 • Uppföljning efter åtgärder

Att andas är det mest naturliga som finns, men luften kan innehålla farliga ämnen och att regelbundet kontrollera luftkvaliteten är en grundläggande del av arbetsmiljöarbetet. Det finns 3 föreskrifter som berör luft och ventilation;

 • Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1)
 • Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)
 • Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

På en verkstad doftar det ofta av lösningsmedel och det är en ihållande närvaro av metaller i luften. Svetsrök är en av de mest kända orsakerna till luftvägsbesvär. Vid svetsning i galvaniserat stål har höga halter zinkoxid uppmätts. Andra ämnen som Mangan, kiseloxid, kolmonoxid och nitrösa gaser är vanliga föroreningar, och vid upphettning av olika sorters plaster frigörs olika sorters isocyanater. Även vid svarvning, fräsning, borrning och slipning frigörs små metallpartiklar. Skärvätskor bildar aerosoler(ytterst små droppar) som förutom partiklar kan innehålla bakterier från förorenad vätska.

På byggarbetsplatser finns olika  farliga ämnen: trädamm, cement- och betongdamm, gipsdamm, mögel, svetsrök, lim och färger och när det borras, gjuts, bilas och blandas betong där kan farliga ämnen frigörs. Fibrer från mineralull irriterar och misstänks kunna orsaka kronisk bronkit, samt eventuellt även cancer (forskning pågår).

Dålig luft kvalitet på kontoret göra människor trötta, orsaka huvudvärk och försämra arbetsprestationen, och ifall den avsedda ventilationen inte är optimalt injusterad, kan det ha negativ påverkan på arbetstagarnas hälsa.

Kontor har ofta värmeöverskott och olämplig temperatur är också en riskfaktor. Dålig ventilation brukar vara orsaken, ibland i kombination med bristfällig städning. Även fuktskador och mögel kan leda till besvär och fuktskador samt alltför hög luftfuktighet på grund av dålig ventilation kan orsaka tillväxt av mögelsvampar, bakterier och kvalster. Dessa kan i sin tur orsaka allergier, hudproblem och luftvägssjukdomar.

Vi är inte enbart specialister på att mäta förekomster av partiklar, syror och gaser i luften, utan vi kan även mäta, analysera och bedöma fukt, skadlig mögeltillväxt och kemiska emissioner.

Det finns 500 hygieniska gränsvärden, och vi kan med stolthet säga att vi mäter de flesta ämnen och har avtal med de främsta ackrediterade labben i Sverige för analys av de prover vi tar.

VÅR ROLL:

 • Identifiering av kemiska riskällor
 • Yrkeshygieniska mätningar
 • Riskinventering och riskbedömning
 • Åtgärdsförslag för att minimera exponering
 • Rekommendationer runt personlig skyddsutrustning
 • Uppföljning efter åtgärder

När det handlar om riskbedömning på arbetsplatsen bedöms identifierade risker på sannolikheten att olycksfall eller ohälsa ska uppstå och konsekvensen av händelsen. Fara kan uppstå i många former och ibland är det svårt att förstå vad som klassificeras som en risk. Faror på arbetsplatsen består i allmänhet av allt som kan orsaka skada eller ohälsa och kan sträcka sig mycket, från asbest till höga ljudnivåer.

Huvudsyftet med riskbedömning är således att förhindra olyckor, fysisk skada, skada på egendom, lagbrott samt direkta och indirekta kostnader som uppstår vid ett olycksfall eller ohälsa. Dessa mål harmoniserar med de moraliska, finansiella och legala skälen nämnda tidigare. Ett olycksfall är med andra ord en brist i det systematiska arbetsmiljöarbetet; risken har fram till dess undgått att bli upptäckt tidigare, och tillbudet eller olyckan är kvittot på det, tyvärr med risk för fysisk skada eller dödsfall.

Frisk Miljöpartner har verktygen för identifiera faror, bedöma risker och hjälpa till att hantera ogynnsamma situationer i samverkan med medarbetare, skyddsombud och chefer i syfte att skapa säkra arbetsplatser. Vi säkerställer att ni har fungerande rutiner på plats för tillbudsrapportering och uppföljning.

När vi levererar våra tjänster blir ni medvetna om vårat engagemang och vi utlovar att ni får så mycket mer än lagefterlevnad när ni kontaktar oss.

VÅRA RAPPORTER KOMMER:

 • Hjälpa ert företag att följa lagkrav och föreskrifter
 • Identifiera faror och bedöma risker
 • Minska risken för personskador, ohälsa och frånvaro på arbetsplatsen
 • Ge förslag på åtgärdsplaner för att kontrollera eventuella risker
 • Bidra till en minskning av kostnader relaterat till sjukfrånvaro och rehabilitering
 • Bidra till en ökad förståelse för arbetsmiljöarbetet, ökad riskmedvetenhet samt en positiv säkerhetskultur

Hela Tjänsteutbudet

 • Införande av och revision av arbetsmiljö-ledningssystem, systematiskt arbetsmiljöarbete, samt integrering med övriga ledningssystem, s.k. Integrated Management Systems
 • Utformning av arbetsmiljöpolicy och uppgiftsfördelning, s.k. delegering
 • Branschanpassad arbetsmiljörådgivning för fysisk arbetsmiljö för tex kontorsmiljö, industrimiljö, omvårdnadsarbete, lager, handel
 • Kartläggning, riskbedömning och åtgärdsförslag av fysisk arbetsmiljö/ hälsa
 • Tolkning av lagar, föreskrifter och anvisningar för arbetsmiljöarbetet
 • Översyn av kemikalieinnehav, tolkning av varuinformation samt tips och råd vid inköp av skyddsutrustning
 • Utbildningar och föreläsning i arbetsmiljö, hälsa, säkerhet och hållbar livsstil

KONTAKTA OSS

Har du frågor kring våra tjänster och utbildningar?
Behöver du komma i kontakt med oss angående vårt utbud, eller har andra tankar och funderingar kring hur vi kan hjälpa dig?

Välkommen att kontakta oss via formuläret här bredvid, eller på:

kontakt@friskmiljopartner.com

010-168 97 98

© Copyright - FRISK Miljöpartner