Ergonomi


Att optimera ergonomin ger en effektiv och Frisk arbetsmiljö som ser samspelet och tar hänsyn till; Människan, Tekniken och Organisationen, (MTO). Vi riskbedömer ergonomin i manuellt arbete, på kontoret samt i hemmakontoret, för att förebygga skador och ohälsa samt för att ni ska leva upp till rådande lagkrav.


Enligt AFS 2012:2 Belastningsergonomi är arbetsgivaren skyldig att riskbedöma de arbetsmoment som kan upplevas hälsofarliga eller onödigt uttröttande. Detta kan anses vara utmanande då varje arbetsmoment bör observeras och analyseras med hänsyn till arbetsställningar, arbetsrörelser, manuell hantering samt repetitivt arbete.

Ni är experter på er verksamhet- vi vill att ni ska få fokusera på den och hjälper er gärna att utföra den ergonomiska riskbedömningen i er verksamhet tillsammans med skyddsombud eller medarbetare på plats. Efter ergonomens besök får ni en rapport som utgår från ett helhetsperspektiv med människan i fokus. Vi går igenom rapporten tillsammans och ni får förslag till lösningar för att förbättra de ergonomiska förutsättningarna samt skapa en Frisk och säker arbetsmiljö.

Ungefär hälften av alla som arbetar vid datorn utvecklar belastningsrelaterade besvär i nacke, axlar eller armar. Dessa besvär hänger ofta samman med ofördelaktiga arbetsställningar i statiska positioner. Men de går att förebygga.

En ergonom kommer till erat företag och genomför ronden tillsammans med chef eller skyddsombud på plats. Varje medarbetare får en genomgång för att uppnå en fördelaktig arbetsställning och  översyn över viktiga arbetsmiljöfaktorer som ljus, buller och klimat på kontoret. Medarbetaren påminns om dennes ansvar för den egna hälsan samt hur vi kan förebygga besvär. Beställaren får en sammanfattande rapport med en översikt som återkopplar vilka belastningsergonomiska utmaningar som framkommit samt förslag för förbättringar mot en Friskare arbetsplats.

Ronden utförs digitalt med varje medarbetare som arbetar i sina hemmakontor. Vi går igenom hur man har en fördelaktig arbetsställning samt hur medarbetaren ska förebygga besvär. Här har individen en chans att lyfta individuella besvär och utmaningar i arbetsmiljön och få direkt stöd av ergonomen. Arbetsgivaren får en överblick genom en rapport efter genomfört uppdrag samt åtgärdsförslag för att stärka en Frisk arbetsmiljö även i hemmet.

Den första november 2019 började den uppdaterade arbetsmiljöföreskriften runt medicinska kontroller att gälla. (AFS 2019:3) En nyhet är införandet av krav på medicinska kontroller vid handintensivt arbete. Med handintensivt arbete menas: arbete som medför snabba ihållande handledsrörelser mot ledens ytter-lägen i kombination med kraft. Detta krav gäller dock inte om en fördjupad riskbedömning visar att arbetet inte ger en ökad risk för belastningsbesvär i nacke, skuldra, arm eller hand.

Syftet med införandet av krav på medicinsk kontroll vid handintensivt arbete är att arbetsgivare ska bli bättre på att jobba mer effektivt med att bedöma riskerna vid handintensivt arbete. Om det görs ordentligt behövs inte medicinsk kontroll, eftersom den bedömningen alltid ska ligga i slutet av kedjan, när alla risker redan är åtgärdade.

Att följa kravet med riskbedömning gällande handintensivt arbete kan vara knepigt. Här hjälper vi er arbetsgivare med att utföra riskbedömning baserad på vetenskapligt validerade metoder för att ni ska kunna vidta de åtgärder som behövs för att förebygga besvär och slippa skicka medarbetarna på medicinsk kontroll. Ni sparar tid och pengar samtidigt som ni förebygger att medarbetarna får besvär och smärtproblematik.

Vi vet att synen har en särställning när det gäller det totala inflödet av sinnesintryck till hjärnan, det är seendet som många gånger avgör vilken arbetsställning medarbetaren tar. Det finns också konstaterat i flertalet studier att ögonbesvär är vanligt vid bildskärmsarbete, liksom värkproblematik i nacke och axlar.

Som arbetsgivare finns det bestämmelser att vara medveten om kring belysning och ljus nivåer, till exempel hittar ni i föreskriften Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5), krav gällande ljusbilden på kontoret. 3 § talar om lämplig luminansfördelning och kontrast mellan skärm och miljön och här slår arbetsmiljöverket fast att syn- och belysningsförhållanden inte får ge upphov till olämplig arbetsställning.

Det finns vidare krav att hänsyn ska tas till arbetstagarens förutsättningar, arbetets syn krav och individuella behov. Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) understryker att vi ska ta hänsyn till belysningsstyrkan, färgåtergivning, flimmer, bländning, ljusfördelning och kontraster.

Vid en ergonomirond kan fokus ligga på synergonomi, här stöttar vi er att riskbedöma och se över synförhållanden på arbetsplatsen. Vi tittar på bländning, reflexer och ljus nivåer samt placering av ljuskällor och möbler. Ni får en dokumenterad riskbedömning med åtgärdsförslag för att förebygga besvär som huvudvärk, torra ögon samt värk i nacke och huvud. Medarbetarna får individuella råd och chans att ställa frågor för att förebygga besvär och uppnå en trivsam arbetsmiljö.


Fördelar med ergonomisk riskbedömning

Företag som proaktivt hanterar de ergonomiska riskerna  bör se följande vinster:

  • Minskad sannolikhet för arbetsskador och frånvaro.
  • Minskade kostnader och resurser för att administrera sjukfrånvaro.
  • Ökad moral, produktivitet och kvalitet.

Frisk Miljöpartner har fysioterapeuter och ergonomer med bakgrund i träningsfysiologi som utför varje ergonomisk bedömning. Du kan vara trygg i att våra ergonomiska konsulter har en god anatomisk förståelse, så att dina arbetare kommer att få sina arbetsstationer korrekt inställda och viktiga problemområden åtgärdas.


KONTAKTA OSS

Har du frågor kring våra tjänster och utbildningar?
Behöver du komma i kontakt med oss angående vårt utbud, eller har andra tankar och funderingar kring hur vi kan hjälpa dig?

Välkommen att kontakta oss via formuläret här bredvid, eller på:

kontakt@friskmiljopartner.com

010-168 97 98

© Copyright - FRISK Miljöpartner