Argument för Strategiskt & Systematiskt arbetsmiljöarbete


Det tre huvudargumenten är; moraliska, finansiella och legala.


Moraliska

Internationella arbetarorganisationen (ILO) uppskattar att globalt omkommer 2,3 miljoner personer i arbetsrelaterade olyckor per år. Det är 6 600 per dygn! Utöver det rapporteras 340 miljoner arbetsrelaterade olycksfall och 160 miljoner drabbas av arbetsrelaterad sjukdom och ohälsa.

När riskerna i arbetsmiljön inte identifieras, riskbedöms eller kontrolleras till en acceptabel nivå, så omkommer människor i hemska olyckor och genomlider smärtsamma åkommor. Detta onödiga lidandet är moraliskt oacceptabelt och går att förebygga!

Arbetsgivaren har ett moraliskt ansvar att tillgodose en säker arbetsmiljö för all personal. Varje arbetstagare har dessutom skyldighet att inte utsätta varken sig själv eller andra för fara. Inte att glömma ett moralisk åtagande mot sin familj; att följa säkerhetsanvisningar för att komma hem i samma hälsotillstånd som när denne gick till jobbet.

FRISK Miljöpartner arbetar för att våra samarbetspartners uppnår en förebyggande och positiv säkerhetskultur, där både arbetstagare och arbetsgivare deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet, för en Frisk arbetsplats.

Finansiella

Olycksfall på arbetsplatsen och arbetsrelaterad ohälsa är alltid kostsamt för företaget, liksom för offret, dennes familj och samhället i stort.

Kostnaderna kan liknas vid ett flytande isberg. Utöver uppenbara kostnader för personskador och sjukfrånvaro, döljer sig kostnader man inte kan försäkra sig mot. Dessa kan påverka ett företags ekonomiska resultat och i vissa fall helt slå ut ett företags existens.

FRISK Miljöpartner eftersträvar att sänka den sjukdomsrelaterade frånvaron och skapa en sund arbetsplats med välmående medarbetare. Våra kunder åstadkommer både högre produktivitet och lönsamhet genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi identifierar, åtgärdar och kontrollerar riskerna i syfte att hjälpa våra kunder nå sina uppsatta mål.

Legala

Arbetsmiljöverket, Brandförsvaret eller Polismyndigheten (om brott begåtts) kan utföra en anmäld inspektion och/eller kontroll av eran arbetsplats.

Det är enkelt att missa detaljer ibland, som att rapportera olycksfall eller tillbud. I bästa fall har ingen allvarlig olycka hänt – än – och företaget bli ålagt en sanktionsavgift i avskräckande syfte. Sanktionsavgifterna och böterna är på straffskalan upp till tio miljoner kronor och står givetvis i relation mot överträdelsens art och omfattning.

FRISK Miljöpartner skapar en god överblick av de arbetsmiljöföreskrifter och regler som gäller för eran verksamhet samt vad varje föreskrift innebär. 

Våra åtgärdsplaner får er att briljera i lagefterlevnad och uppnå positiva effekterna av strategiskt och systematiskt arbetsmiljöarbete. Behöver ni en utbildning i riskbedömning, fysiska arbetsmiljörisker eller effektivitet i era arbetsmiljökommittéer? Vi är redo när ni är och allt som krävs är att ni tar kontakt!

Vi erbjuder åtskilligt fler fördelar än lagefterlevnad för våra kunder; med våran portfölj av utbildningar, erfarenheter och tjänster, garanterar FRISK miljöpartner att ert strategiska arbetsmiljöarbete är på en optimal nivå!


KONTAKTA OSS

Har du frågor kring våra tjänster och utbildningar?
Behöver du komma i kontakt med oss angående vårt utbud, eller har andra tankar och funderingar kring hur vi kan hjälpa dig?

Välkommen att kontakta oss via formuläret här bredvid, eller på:

kontakt@friskmiljopartner.com

010-168 97 98

© Copyright - FRISK Miljöpartner