Våra tjänsterVi kartlägger hur väl ni följer lagkrav gällande SAM (AFS 2001:1), detta för att hitta styrkor och svagheter inom det interna arbetsmiljöarbetet som är basen till en Frisk arbetsmiljö. Vi ger vägledning för struktur samt planering av årshjul och inkluderar medarbetarna i arbetet för att skapa en engagerande arbetsmiljö där alla medarbetare är delaktiga.


Identifiering, kartläggning och riskbedömning av fysiska arbetsmiljörisker såsom buller, vibration, inomhusklimat, belysning och ergonomisk belastning. Vi presenterar handlingsplan och föreslår åtgärder för att minimera riskerna till en acceptabel nivå.


Utredning av kemiska arbetsmiljörisker och vilka lagar och regler som är relevanta för er. Vi mäter exponeringsnivåer i form av damm, ångor eller gaser från t ex. härdplaster, mekanisk bearbetning eller uppvärmning för att jämföra mot hygieniska gränsvärden.


Att optimera ergonomin ger en effektiv och Frisk arbetsmiljö som ser samspelet mellan människan, tekniken och organisationen. Vi riskbedömer ergonomi i manuellt arbete, på kontoret samt i hemmakontoret, för att förebygga skador och ohälsa samt leva upp till lagkrav.


Vi ger er verktygen för att bibehålla effektiva kommittéer och skyddsronder som leder till välfungerande arbetsmiljö där hälsa och goda arbetsinsatser främjas.


Buller är ett utbrett hälso- och miljöproblem och industrier och verksamheter kan orsaka en del störande ljud.


Vi hjälper er fatta tekniskt möjliga, ekonomiskt rimliga och miljömässigt motiverade beslut för att undvika risk för vidare föroreningar och oväntade problem i senare skeden.

Byggnadsrelaterad ohälsa kan bero på mikrobiell påväxt, kemiska emissioner och/eller andra inomhusmiljöfaktorer. Vi utför kartläggningar och utredningar av besvär som uppkommer från att att vistas i lokalerna och tar fram lösningar för att åtgärda dessa besvär.

Om avfall uppstår så ska avfallet i första hand återanvändas och i andra hand återvinnas. Återanvändning och återvinning av schaktmassor är positivt, och genom att återanvända schaktmassor kan naturresurser sparas.


Våra utbildare är både kursledare och konsulter med bred erfarenhet av utmaningar från olika branscher. Vi erbjuder kurser  inom bland annat; fysiska och kemiska arbetsmiljörisker, ergonomi, buller och vibration. Vi skräddarsyr givetvis även utbildningar utefter era specifika behov och önskemål.


Nu utbildar vi företag och privatpersoner i Vuxen HLR (inkl. hjärtstartare). Våra instruktörer är certifierade enligt Svenska HLR Rådets riktlinjer (2021). Passa på att boka en utbildning med oss!


Våra instruktörer är certifierade av Svenska HLR Rådets riktlinjer (2021), och vi är stolta att bidra till ett samhälle där fler kan utföra Första Hjälpen och Vuxen HLR (inkl. hjärtstartare).