FRISK Miljöpartner är er expertresurs inom arbetsmiljö.


Våra tjänster

Vi kartlägger hur väl ni följer lagkrav gällande SAM (AFS 2001:1), detta för att hitta styrkor och svagheter inom det interna arbetsmiljöarbetet som är basen till en Frisk arbetsmiljö. Vi ger vägledning för struktur samt planering av årshjul och inkluderar medarbetarna i arbetet för att skapa en engagerande arbetsmiljö där alla medarbetare är delaktiga.

Riskidentifiering och riskbedömning är avgörande aktiviteter i förebyggandet av olyckor och för att undvika negativa effekter som påverkar hälsan hos era medarbetare. Vi identifierar, kartlägger och riskbedömer fysiska arbetsmiljörisker såsom buller, vibration, inomhusklimat och belysning mm. I rapporten presenteras föreslag till åtgärder för att minimera riskerna till en acceptabel nivå.

Utredning av kemiska arbetsmiljörisker och vilka lagar och regler som är relevanta för er. Vi mäter exponeringsnivåer i form av damm, ångor eller gaser från t ex. härdplaster, mekanisk bearbetning eller uppvärmning för att jämföra mot hygieniska gränsvärden. I rapporten ges förslag på åtgärder för att minska exponering till minsta möjliga nivå samt se till att era medarbetare mår bra.

Att optimera ergonomin ger en effektiv och Frisk arbetsmiljö som ser samspelet mellan människan, tekniken och organisationen. Vi riskbedömer ergonomi i manuellt arbete, på kontoret samt i hemmakontoret, för att förebygga skador och ohälsa samt leva upp till lagkrav.

Vi ger er verktygen för att bibehålla effektiva kommittéer och skyddsronder som leder till en välfungerande arbetsmiljö där hälsa och goda arbetsinsatser främjas.

Buller är ett utbrett hälso- och miljöproblem och industrier och verksamheter kan orsaka en del störande ljud. Riktvärdena för industribuller gäller allt buller som kommer från verksamheten; från processen, bullerstörning från ventilationsaggregat, fläktar, lastkajer och andra transportrelaterade aktiviteter inom området.

Vi hjälper er med provtagningar, kartläggningar och riskbedömningar som utgör underlag för tekniskt möjliga, ekonomiskt rimliga och miljömässigt motiverade beslut för att undvika risk för vidare föroreningar och oväntade problem i senare skeden.

Upplevda hälsobesvär kopplade till innemiljön kan ha flera bakomliggande orsaker, det är därför viktigt att utredning sker systematiskt. FRISK Miljöpartner utför utredningar enligt SWESIAQ -modellen och kan vid behov även utföra mätningar av till exempel fukt, kemiska och mikrobiella emissioner och mikroorganismer i inomhusluften.

Om avfall uppstår så ska avfallet i första hand återanvändas och i andra hand återvinnas. Återanvändning och återvinning av schaktmassor är positivt, och genom att återanvända schaktmassor kan naturresurser sparas. Samtidigt finns en risk att uppgrävda massor är förorenade eller att de förorenas vid återvinningsförfarandet.

Våra utbildare är både kursledare och konsulter med bred erfarenhet av utmaningar från olika branscher. Vi erbjuder kurser  inom bland annat; fysiska och kemiska arbetsmiljörisker, ergonomi, buller och vibration. Vi skräddarsyr givetvis även utbildningar utefter era specifika behov och önskemål.

Nu har vi möjlighet att utbilda i Första Hjälpen och Vuxen HLR (inkl. hjärtstartare. Våra instruktörer är certifierade utbildade i enligt med Svenska HLR Rådets riktlinjer (2021).

Nu har vi möjlighet att utbilda i Första Hjälpen och Vuxen HLR (inkl. hjärtstartare. Våra instruktörer är certifierade utbildade i enligt med Svenska HLR Rådets riktlinjer (2021).


Våra Kärnvärden

Kompetens

Vi är kompetenta, med många års erfarenhet inom arbetsmiljöområdet samt utbildade och kvalificerade till er fördel. Testa oss!

Leverans

Vi erbjuder fördelaktiga och användbara lösningar på ett tydligt, professionellt och koncist sätt, anpassat efter era specifika behov.

Tävlingsinriktade

Vi utmanar oss själva att vara bäst och hitta nya sätt att förbättra allt vi gör genom ständig vidare-utbildning och ett brinnande intresse.

Kundfokuserade

Vi har en positiv attityd och iver för att utveckla långsiktiga arbetsrelationer till våra kunder, hos oss kommer kunden alltid först.

Tillgänglighet

Vi är tillgängliga och lovar direkt kontakt med arbetsmiljöspecialist samma dag. Inga telefonköer, inga administratörer eller mellanhänder, därigenom inga onödiga kostnader.

Kvalitet

Vi är övertygade att vår “kvalitet”  är en nyckelfaktor för att bibehålla våra kunders förtroende genom åren.


Partners & Certifieringar

NEBOSH, IOSH and IEMA online training is delivered in associated with the accredited centre, Astutis

© Copyright - FRISK Miljöpartner